Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือแนวทางการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
  • วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน   ตลอดจนการ ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  • สายการบังคับบัญชา          
        หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วย และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
        การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมอนุมัติให้ดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
  • อำนาจหน้าที่          
         หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมและมีอำนาจ และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ   
         หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไข  ระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินการ รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม ซื่อสัตย์    สุจริต เชี่ยวชาญ และมีความระมัดระวัง  รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ   มีมนุษย์สัมพันธ์   และทักษะในการติดต่อสื่อสาร   มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับตรวจ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
  • ความรับผิดชอบ      
           หน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์    พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบ  โดยการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์   ประเมินผล   ข้อเสนอแนะ   คำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด  ดังนี้ 
1. วางแผนกำหนดเป้าหมาย   ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน  
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน  ด้านต่างๆ   ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ   ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ   เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ   มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.  ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมทั้งความเห็น   ข้อเสนอแนะ  เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ปลัดเทศบาลทราบและพิจารณาสั่งการ
7.  ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ  เพื่อให้คำแนะนำ  ในการปรับปรุงให้ถูกต้อง
8. ปฏิบัติงานในการเป็นทึ่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการบริหารงาน อย่างมีคุณภาพ    และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 


Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th