Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือแนวทางการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นตำแหน่ง)
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคลลส่วนท้องถิ่น
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ประกาศ ก.จ. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
-มาตรฐานงานสาธารณภัย
-มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
-มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย
-มาตรฐานพัฒนาสตรี
-มาตรฐานระบบน้ำ
-มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
-มาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม
-มาตรฐานส่งเสริมอาชีพ
-มาตรฐานอุบัติเหตุทางถนน
-มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
-คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
-คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-ประมวลจริยธรรรมผู้บริหารท้องถิ่น2566
-ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น2566
-ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น2566

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2567
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 2567
-ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
-ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-สำหรับการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
-แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
-แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประเภท บริหารท้องถิ่น 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

ประเภท วิชาการ
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ประเภท ทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 คำสั่ง 

 
คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด


คำสั่งแบ่งงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

คำสั่งรักษาราชการแทน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

คำสั่งปฏิบัติราชการแทน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม 

 


Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th