Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สภาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนะนำการชำระภาษี
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการแจ้งความคืบหน้าของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือหรือแนวทางการปฏับัติงานของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
_pen_96740สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมตำบลไผ่ล้อมเป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่ประชาชนอพยพมาจากจังหวัดสุโขทัย มารวมตัวกัน และตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นกลุ่ม ซึ่งบริเวณรอบบ้านเรือนเป็นป่าไม้ ชาวบ้านได้ทำมาหากินทางด้านเกษตรกรรม เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ (บึงมาย) ต่อมาทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล โดยมีชื่อว่า "ตำบลไผ่ล้อม" มีวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาพูดคล้ายแบบสุโขทัย ตำบลไผ่ล้อม เป็นหนึ่งในแปดตำบลของเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลับแล ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 8 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมมีเนื้อที่ ประมาณ 68.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,788 ไร่ภูมิประเทศและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนาเพียงอย่างเดียว และทางตอนใต้ของตำบล มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า "บึงมาย" มีเนื้อที่ประมาณ 6,802 ไร่
_pen_96740 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ : อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลทุ่งยั้ง
ทิศใต้ : อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลข่อยสูง และตำบลวังแดง
ทิศตะวันออก : อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลบ้านเกาะ และตำบลวังกะพี้
ทิศตะวันตก : อาณาเขตติดต่อกับ ตำบลข่อยสูง และตำบลด่านแม่คำมัน
การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม มีการแบ่งเขตการบริหารการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตาเพชร
หมู่ที่ 4 บ้านดงสระแก้วเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านดงสระแก้วใต้
หมู่ที่ 6 บ้านท้ายเตย
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวรรค์
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,7
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6
ท้องถิ่นอื่นในตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
_pen_96740 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 055-814179
หมายเลขโทรสาร 055-814179 

Phai Lom 

ที่อยู่: 201 หมู่2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
เบอร์โทร:   0-5581-4179  Fax : 0-5581-4179 
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: saraban@phailom-utt.go.th E-mail :phailom_uttaradit@hotmail.com

www.phailom-utt.go.th